KONKURSY

Regulamin konkursu „Pupil na wakacjach”

 

§ 1. Definicje

 

1.            Niniejszy Regulamin, zwany dalej jako „Regulamin”, określa zasady, zakres oraz warunki uczestnictwa w Konkursie „Pupil na wakacjach”, jego Uczestników oraz zasady przekazywania im Nagród. 

2.            Celem Konkursu jest pokazanie zwierząt jako przyjaciół człowieka oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii zwierząt jako dziedziny sztuki.

3.            Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

a)            Konkurs: Konkurs „Pupil na wakacjach” organizowany dla Uczestników.

b)           Nagroda – nagroda w Konkursie, która może być przyznana Uczestnikowi na podstawie przyznanego mu miejsca, na warunkach określonych w Regulaminie.

c)            Organizator Konkursu: Nutrifarm Sp. z o.o z siedzibą w Pustyni 84G 39-200 Dębica zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000234182, NIP: 8722235030, REGON: 180037377, kapitał zakładowy: 7 500 000,00 zł.

d)           Uczestnik / Uczestnik Konkursu: pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do udziału w Konkursie, zgodnie z Regulaminem.

e)           Strona: funpage Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/Vebiotpl/, na którym Uczestnicy będą zamieszczać zdjęcie wybrane do udziału w Konkursie.

 

f)            Zdjęcie: zdjęcie Uczestnika ze zwierzakiem wykonane latem przedstawiające Uczestnika i jego pupila w letniej atmosferze

 

§ 2. Postanowienia Ogólne

 

1.            Organizator Konkursu zaprasza do udziału w Konkursie, w ramach którego Uczestnicy opublikują Zdjęcie na Stronie w komentarzu pod postem informującym o ogłoszeniu Konkursu: 

„#wakacje #pupilnawakacjach #koniecwakacji

Niestety nieuchronnie zbliża się koniec wakacji. Na pocieszenie mamy dla Was konkurs. Zabawa ma polegać na umieszczeniu Waszego zdjęcia z Pupilem spędzających wspólny czas w letniej atmosferze. Najbardziej sympatyczne zdjęcia nagrodzimy, finał konkursu w dniu 10.09.2018 r.”

2.            Dowolność interpretacji tematu jest szeroka, jednak Zdjęcia, które w wyraźny sposób nie będą dotyczyć tematu, o którym mowa w punkcie 1 powyżej mogą zostać zdyskwalifikowane.

3.            Konkurs jest prowadzony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.            Konkurs jest prowadzony w określonym czasie, tj. w okresie od godziny 15 00 w dniu 05-09-2018 do godziny 23:59 w dniu 10-09-2018 .

5.            Członkowie Jury oraz pracownicy Organizatora nie mogą wziąć udziału w Konkursie.

6.            Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany i związany z Facebook.com w żaden sposób. Tym samym Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu.

 

§ 3. Zasady Konkursu

 

1.            Przystąpić do Konkursu mogą wyłącznie osoby spełniające łącznie wszystkie poniższe wymagania:

a.            osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby nie pełnoletnie albo nieposiadające pełnej zdolności prawnej z innych przyczyn, które mogą wziąć udział w konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego,

b.            posiadające tylko jedno prawdziwe konto osobowe na portalu Facebook,

c.            przestrzegające regulaminu Facebooka, znajdującego pod adresem: https://www.facebook.com/legal/terms.

d.            zapoznały się oraz zaakceptowały zasady i postanowienia Regulaminu.

2.            Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez publikację Zdjęcia na Stronie.

3.            Zamieszczenie Zdjęcia na Stronie jest jednoznaczna z zapoznaniem się i zaakceptowaniem Regulaminu oraz chęcią uczestnictwa w Konkursie.

4.            Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 5 zdjęć.

5.            Termin nadsyłania zdjęć upływa 10 września 2018 roku o godzinie 23:59. Zdjęcia otrzymane po tym terminie nie będą oceniane.

6.            Organizator ma prawo wykluczyć z Konkursu Uczestnika, jeżeli stwierdzi, że Uczestnik Konkursu nie spełnia postanowień niniejszego Regulaminu, lub że sposób uczestnictwa w Konkursie nie jest zgodny z zasadami Konkursu lub dobrymi obyczajami lub działanie Uczestnika Konkursu narusza zapisy Regulaminu.

 

§ 4. Oświadczenia

 

1.            Przystępując do Konkursu Uczestnik w Aplikacji Konkursowej potwierdza, że:

a)            akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,

b)           zwalnia Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.

2.            Uczestnik gwarantuje, że jest autorem Zdjęcia i posiada wszelkie prawa, w szczególności prawa autorskie, do opublikowanego Zdjęcia. Uczestnik oświadcza, że jest uprawniony do opublikowania Zdjęcia na Stronie.

3.            Uczestnik gwarantuje, że publikacja Zdjęcia na Stronie Organizatora nie narusza praw osób trzecich, oraz że otrzymał wszystkie niezbędne zgody i pozwolenia od osób trzecich niezbędne do jego opublikowania, w szczególności na wykorzystywanie wizerunku osób znajdujących się na zgłaszanych Zdjęciach.

 

§ 5. Ocena prac konkursowych i ogłoszenie wyników

 

1.            Organizator Konkursu powoła zespół, który będzie odpowiedzialny za wyłonienie najlepszych Uczestników i przyznanie im Nagród („Jury”).

2.            W zdjęciach oceniana będzie dokładność oddania tematu Konkursu, kreatywność, poziom artystyczny oraz estetyka.

3.            Werdykt Jury jest ostateczny, nie można się od niego odwołać.

4.            Jury wybierze 3 najlepsze Zdjęcia, które otrzymają Nagrodę główną.

5.            Jeden Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę.

6.            Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 10 września 2018.

 

§ 6. Nagrody

 

1.            Trzy najlepsze zdjęcia otrzymają Nagrodę główną w postaci 2 produktów z linii produktów VEBIOT. Pozostali Uczestnicy otrzymają Nagrodę pocieszenia w postaci 1 produkt z linii produktów VEBIOT.

2.            Po ogłoszeniu wyników, w celu wysłania Nagrody, Uczestnik wyśle Organizatorowi w wiadomości prywatnej na Stronie https://www.facebook.com/Vebiotpl/ swój adres zamieszkania, na który zostanie wysłana Nagroda. Niepodanie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata wiadomości od Organizatora dotyczącej wygranej w konkursie, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

3.            Nagrody zostaną dostarczone na adres Uczestnika w terminie do 21 dni roboczych od dnia otrzymania adresu zamieszkania Uczestnika.

4.            Wartość Nagród nie przekracza kwoty 2000 zł.

 

§ 7 Zasady reklamacji

 

1.            W przypadku otrzymania Nagrody wadliwej lub innej niż przyznana w Konkursie należy poinformować o tym fakcie Organizatora programu na adres email w terminie  do 3 dni roboczych od dostawy Nagrody.

2.            Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać następujące dane: (1) Imię i Nazwisko Uczestnika Konkursu, (2) adres do dokonania doręczenia Nagrody (3) adres korespondencyjny oraz kontaktowy e-mail (4) opis Nagrody (5) przyczynę zgłoszenia reklamacji wraz ze szczegółowym opisem stanu faktycznego, (6) podpis Uczestnika Konkursu. Do zgłoszenia Uczestnik jest zobowiązany dołączyć wadliwą lub nieprawidłową Nagrodę.

3.            Organizator rozpatruje reklamacje pisemnie w terminie 21 dni od ich prawidłowego doręczenia. Termin ten uważa się za zachowany w przypadku nadania odpowiedzi na reklamację przez operatora publicznego – Pocztę Polską S.A.

4.            Reklamacje Nagród będą rozpatrywane tylko po spełnieniu powyższych warunków.

5.            W przypadku zaistnienia okoliczności określonych powyżej wadliwa lub nieprawidłowa Nagroda zostanie zastąpiona nową, odpowiadającą przyznanej Nagrodzie. W takim przypadku zwrócenia Nagrody Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w §1 pkt 3 lit. b Regulaminu, z tytułu otrzymania zwróconej Nagrody.

 

§ 8. Klauzula obowiązku informacyjnego dla Uczestników „Nutrifarm” Sp. z o.o.

 

1.            Administratorem Państwa danych osobowych jest:

„Nutrifarm” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pustynia numer 84G, 39-200 Pustynia, tel 801 411 100 email: info@vebiot.pl… („Spółka”)

2.            Inspektor Ochrony Danych:

Adres mailowy: iodo@vebiot.pl adres korespondencyjny: Pustynia numer 84G, 39-200 Pustynia, telefon kontaktowy: 14 684-17-78

3.            Cele przetwarzania Państwa danych osobowych:

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

             wzięcia przez Państwa udziału w konkursie „Pupil na wakacjach” orz skorzystania przez Państwa                     z benefitów wiążących się z udziałem w nim (otrzymania prezentów) (art. 6 ust. 1 pkt a RODO);

             wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4.            Kategorie przetwarzanych danych osobowych:

             Imię oraz nazwisko;

             Nick;

             Wizerunek;

             Adres korespondencyjny;

             Numer telefonu;

             Adres mailowy;

5.            Źródło pozyskania danych

Państwa dane posiadamy:

1)            od Państwa lub

2)            z publicznie dostępnych źródeł (np. profil na Facebook, strona internetowa).

6.            Informacje o odbiorcach danych lub kategoriach odbiorców danych:

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

1)            Podmioty dostarczające i utrzymujące systemy informatyczne;

2)            Podmioty świadczące usługi księgowe;

3)            Podmioty z grupy kapitałowej;

4)            Podmioty wspierające Administratora w przeprowadzeniu konkursu;

5)            Organy publiczne.

7.            Okres, przez który dane będą przechowywane:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji działań związanych z Państwa udziałem w konkursie.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia tej zgody.

Ponadto Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń wynikający z Kodeksu Cywilnego, a także przez okres wymagany przez przepisy rachunkowe i podatkowe, od ostatniego zdarzenia mogącego powodować ewentualne roszczenia. W zakresie niektórych roszczeń okres przedawnienia, a zatem i okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia.

Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub anonimizowane.

8.            Informacje o przysługujących uprawnieniach:

Mają Państwo prawo:

             żądania dostępu do Państwa danych osobowych;

             żądania sprostowania Państwa danych osobowych;

             żądania usunięcia Państwa danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);

             żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;

             wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;

             do przenoszenia Państwa danych osobowych; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

9.            Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzoru:

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Spółkę przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10.          Informacje czy podanie danych jest wymogiem ustawowym / umownym / warunkiem zawarcia umowy / o zobowiązaniu do podania danych:

Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Państwa swoich danych osobowych nie jesteśmy w stanie zrealizować określonego celu przetwarzania, tj. ich przetwarzania dla celów Państwa udziału w konkursie, w tym przekazania benefitów związanych z tym konkursem (prezentów).

 

§ 9. Postanowienia końcowe

 

1.            Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do powyższego regulaminu.

 

logout

Close

logout

login

Close
login
Close